Regulamin

Regulamin serwera Minecraft
 

I. Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

„SzesciennyGlob.pl” (lub: „serwer SzesciennyGlob.pl”) – serwer gry Minecraft.
„Strona SzesciennyGlob.pl” – strona internetowa serwera SzesciennyGlob.pl o adresie: https://www.szesciennyglob.pl/.
„Gracz” – każda osoba korzystająca z serwera SzesciennyGlob.pl i przebywająca na nim.
„Sklep” – witryna umożliwiająca zakup Usług oraz przedmiotów z oferty serwera.
„Wirtualny portfel” – wirtualne konto w Sklepie zasilane przez Kupującego wybraną kwotą, służące do zakupu Usług oraz przedmiotów z oferty serwera.
„Oferta serwera” – ogół Usług oraz przedmiotów udostępnionych do zakupu w Sklepie.
„Usługa” – zapewnianie Graczowi na serwerze SzesciennyGlob.pl dodatkowych uprawnień na dany okres czasu.
„Donaty” – wirtualna waluta serwerowa (przedmiot w grze) służąca do zakupów na serwerze SzesciennyGlob.pl.
„Kupujący” – osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zakupu w Sklepie.
 

II. Postanowienia ogólne
1. Właścicielem serwera SzesciennyGlob.pl jest osoba fizyczna.
2. Każdy Gracz decydujący się na korzystanie z serwera SzesciennyGlob.pl akceptuje niniejszy Regulamin w całości.
3. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go.
4. Uwagi, opinie, reklamacje itp. dotyczące działania serwera SzesciennyGlob.pl powinny być zgłaszane na serwerze Discord, serwerze TeamSpeak3 TalkWithUs.pl lub poprzez adres e-mail: szesciennyglob@pisz.to.
 

III. Zasady działania Sklepu oraz świadczenia Usług
1. Zakup Usług w Sklepie jest całkowicie dobrowolny i nieobowiązkowy.
2. Zakup Usług w Sklepie jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz instrukcji postępowania i informacji zawartych w Sklepie.
3. Wszystkie ceny Usług w Sklepie są podane w walucie PLN.
4. Właściciel serwera SzesciennyGlob.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług w Sklepie oraz zasad ich nadawania.
5. Właściciel serwera SzesciennyGlob.pl oraz Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z niewłaściwego korzystania przez Kupującego ze Sklepu.
6. W przypadku błędu leżącego po stronie serwera SzesciennyGlob.pl, na skutek którego Kupujący nie otrzymał zakupionej Usługi bądź przedmiotu, Kupujący powinien zgłosić ten fakt w czasie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od momentu zaistnienia zdarzenia.
7. Doładowanie wirtualnego portfela następuje po zrealizowaniu płatności.
8. Usługi „Vip”, „SuperVip” („SVip”) oraz „MegaVip” („MVip”) przyznawane są Kupującemu od momentu ich zakupu poprzez wykorzystanie środków z wirtualnego portfela do momentu zakończenia edycji serwera (która będzie trwała nie krócej niż 6 miesięcy od daty jej rozpoczęcia), w trakcie której został dokonany zakup Usługi.
9. Usługi wymienione w poprzednim punkcie muszą być nabywane przez Kupującego w ściśle określonej kolejności: w pierwszej kolejności „Vip”, w drugiej kolejności „SuperVip” („SVip”), w trzeciej kolejności „MegaVip” („MVip”); nabycie Usługi „MegaVip” („MVip”) przez Kupującego jest możliwe jedynie wtedy, gdy Kupujący posiada już wykupioną Usługę „SuperVip” („SVip”), natomiast nabycie Usługi „SuperVip” („SVip”) przez Kupującego jest możliwe jedynie wtedy, gdy Kupujący posiada już wykupioną Usługę „Vip” („Vip”).
10. Usługa „kolorowe pisanie” przyznawana jest na okres 7 dni kalendarzowych od momentu jej zakupu poprzez wykorzystanie środków z wirtualnego portfela.
11. Donaty przyznawane są Kupującemu do momentu zakończenia edycji serwera, w trakcie której został dokonany zakup, i rozpoczęcia nowej edycji (poprzez „nową edycję” rozumie się: usunięcie z serwera wszelkich budowli, przedmiotów, działek, home’ów, a także wyczyszczenie zawartości ekwipunków, skrzyń Kresu Graczy itd.; usunięciu podlegają również Usługi czasowe, niewykorzystane całkowicie do momentu zakończenia edycji, w trakcie której zostały zakupione) od momentu ich zakupu poprzez wykorzystanie środków z wirtualnego portfela.
12. Kupującemu nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów w przypadku, gdy dostanie on bana na serwerze (poprzez „ban” rozumie się: uniemożliwienie Graczowi wejścia na serwer SzesciennyGlob.pl; ban to forma kary za nieprzestrzeganie Regulaminu serwera).
 

IV. Regulamin wewnętrzny serwera SzesciennyGlob.pl (z objaśnieniami)
Każdy z Graczy, którzy decydują się na grę na serwerze SzesciennyGlob.pl, zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie rozgrywki następującego regulaminu wewnętrznego serwera:

1. Administracja ma zawsze rację (zdanie Administracji w sprawach związanych z serwerem jest ostateczne i bezsporne, Gracz ma obowiązek dostosowywać się do upomnień i poleceń Administracji na serwerze).
2. Zakaz reklamowania innych serwerów (poprzez „reklamę innych serwerów” rozumie się: wszelkie sposoby polecania innych serwerów oraz zapraszania na nie Graczy, a w szczególności napisanie na chacie bądź w wiadomości prywatnej nazwy lub adresu IP innego serwera lub posiadanie takiej nazwy lub takiego adresu w swoim nicku).
3. Zakaz tworzenia multikont (jeden Gracz może posiadać na serwerze jedno konto; w przypadku, gdy z tego samego adresu IP korzysta więcej niż jeden Gracz, fakt ten powinien zostać bezzwłocznie zgłoszony Administratorowi).
4. Zakaz korzystania z cheatów oraz macro (punkt ten obejmuje wszelkie cheaty, paczki cheatów, a także programy zewnętrzne lub paczki tekstur działające podobnie do cheatów; macro wbudowane w myszkę dające możliwość wielokrotnego kliknięcia lub inne efekty również jest zabronione).
5. Zakaz wykorzystywania błędów i bugów (wszelkie błędy i bugi zauważone przez Gracza w trakcie rozgrywki powinny być natychmiastowo zgłoszone Administracji serwera).
6. Zakaz korzystania z AFKczarek (punkt ten obejmuje wszelkie sposoby na pozostanie Gracza na serwerze w momencie, w którym z powodu swojej nieobecności powinien on zostać z niego wyrzucony).
7. Zakaz griefu (poprzez „grief” rozumie się: niszczenie terenu mapy, szczególnie w pobliżu działek innych Graczy).
8. Zakaz nękania i utrudniania gry innym Graczom (poprzez „nękanie” rozumie się: działania polegające w szczególności na nadmiernym zabijaniu innych Graczy na terenie działek, których są właścicielami lub do których są dodani, oraz w pobliżu tych działek; oceną danego zdarzenia i ewentualnym zakwalifikowaniem go jako nękanie zajmuje się Administracja serwera).
9. Kradzieże, oszustwa oraz zabijanie dozwolone – to survival.
10. W wypowiedziach na chacie obowiązuje wysoka kultura.
11. Zakaz pisania wulgaryzmów i obrażania.
12. Zakaz spamowania (poprzez „spam” rozumie się: wielokrotne powtarzanie tej samej – lub bardzo podobnej – wiadomości, powtarzanie jednego znaku lub ciągu znaków, a także pisanie ciągów znaków pozbawionych sensu, tzn. nietworzących żadnego słowa, nazwy, oficjalnego skrótu, daty itd. na chacie publicznym lub w prywatnej wiadomości, wielokrotne wysłanie prośby o teleportację do innego Gracza itp.).
13. Zakaz handlu za PLN oraz inne waluty na chacie (chat w grze nie jest miejscem odpowiednim do przeprowadzania takich transakcji, dozwolony jest jedynie handel ograniczający się do walut serwerowych i obejmujący przedmioty z gry).
14. Dozwolone modyfikacje to OptiFine oraz Minimapka.
15. Zakaz podszywania się pod Administrację.
16. Zakaz wklejania na chacie linków i reklamowania wszelkich kanałów YouTube, Twitch itd. (możliwość wklejania linków oraz reklamowania – wyłącznie swoich – kanałów mają jedynie osoby posiadające rangę YouTuber, MiniYouTuber lub Streamer oraz osoby posiadające zgodę Administracji serwera).
17. Na wszelkie pytania dotyczące serwera odpowie Moderator – jest to osoba pierwszego kontaktu w przypadku, gdy Gracz ma jakieś pytania.
18. Administracja nie odpowiada za stracone itemy oraz punkty doświadczenia (dotyczy to także itemów oraz punktów doświadczenia utraconych z winy serwera – np. poprzez lag – a także straconych w wyniku łamania Regulaminu).
19. Oceną danej wiadomości lub danego zdarzenia jako niezgodnego z niniejszym regulaminem zajmuje się Administracja serwera.
20. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu Gracz może zostać ukarany za pomocą warna (ostrzeżenia), kicka (wyrzucenia z serwera), mute’a (wyciszenia), bana (w tym bana na IP) lub za pomocą innej dostępnej kary.
Na serwerze znajduje się skrócona wersja regulaminu.

 

V. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia serwera SzesciennyGlob.pl.
2. Treść niniejszego Regulaminu może w dowolnym momencie ulec zmianie (po każdej zmianie treści Regulaminu jest on ponownie publikowany na stronie internetowej https://www.szesciennyglob.pl/ oraz zawiera informację o dacie ostatniej zmiany jego treści).
3. W sytuacjach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzje o sposobie działania podejmuje Administracja serwera – jej zdanie jest bezsporne i ostateczne.

Wykonane przez: bojawiem55.pl